Informace

info_1Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Školní 319 387 01 Volyně je úplná škola, která zahrnuje všechny součásti vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, ale i žáků, kteří nestačí tempu ZŠ hlavního vzdělávacího směru. Počet žáků ve 2 třídách je rozdílný. Počet se mění podle stavu dětí v domově a ze spádové oblasti.
Škola není žákům institucí předávající vědomosti, ale především přátelským, tvůrčím prostředím, do kterého děti rády chodí a kde  se naučí dovednostem, které jsou pro ně nepostradatelné v budoucím životě, kde získávají kompetence a schopnosti k volbě dalšího povolání a kde jsou individuálním způsobem rozšiřovány jejich možnosti a dovednosti.
Na žáky působíme pozitivně, vštěpujeme znalosti, správné vzorce jednání, chování, vystupování a snažíme se o jejich zapojení do běžného života společnosti. Součástí zařízení je plně modernizována školní kuchyně a školní jídelna, která má kapacitu 80 strávníků a poskytuje celodenní stravu pro děti dětského domova a stravuje všechny zaměstnance.
Školní družina má jedno oddělení pro 8 dětí.
Dětský domov zajišťuje dětem a žákům celodenní výchovu, ubytování a stravování.
Kapacita  domova  je  40 dětí ústavní výchovy a 5 dětí ZDVOP/ zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc./
Dětský domov a ZDVOP má pět základních cílů, které se snaží realizovat:
I. po určitém čase nutném k urovnání vztahů v rodině vrátit dítě do biologické rodiny, nebo mu zajistit náhradní rodinu tak, aby mohlo vyrůstat v přirozených podmínkách a poznalo rodinný život.  
II. co nejkvalitněji připravit dítě pro samostatný život ve společnosti. Výchovu zaměřujeme na rozvoj sebereflexe, samostatnosti, vůle, sebevědomí, rozvoj dovedností, znalostí, píle,…  Tento cíl nám pomáhá naplňovat realizovaný projekt – startovací byty – „Šance pro tebe „.
III. připravit dětem co nejpříjemnější dětství, co nejvíce podnětných zážitků. Dopřát jim rozvoj jejich osobních zájmů a aktivit, naplnit kvalitně jejich volnočasové aktivity –  keramický kroužek, arteterapeutické aktivity, výtvarnou činnost, sportovní hry….  Velice úzce spolupracujeme s oddílem kopané Volyně, Junákem, Městskou knihovnou ZUŠ. Aktivity mimo domov jsou zaměřené převážně na kulturní programy a pořady – divadel, kin, koncerty. V době prázdnin děti jezdí na letní a zimní pobyty, lyžařské pobyty, vodní turistiku.    
IV.   je péče o děti, které se dostaly do ohrožení života, ocitly se  bez jakékoliv péče, nebo jsou-li ve svém životě vážně ohroženy, týrány, nebo zneužívány a je nutné jim v překonání těchto těžkostí pomoci. Tuto činnost zajišťuje ZDVOP souladu se zákonem 359/1999 Sb. § 42 o sociálně právní ochranně dětí./ viz. samostatná informace o jeho činnosti /
V. zařízení vedle péče o jedince umístěné na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje  odborné poradenství.
  1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o děti
  2. Poskytuj poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dětí se zdravotním postižením, handicapem….
  3. Poskytuje radu a pomoc při ochraně dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
Vybavení školy
V hlavní budově se nachází 4 třídy, 1 rehabilitační sály, počítačová učebna, v druhé budově je tělocvična, kovodílna, dřevodílna, cvičná kuchyňka s prostory na šití. Žáci využívají počítače připojené na internet ve výuce, interaktivní tabuly, dataprojektor. Počítače k využití mají i v době mimoškolní činnosti na skupinách. Součástí hlavní budovy jsou dvě rodinné skupiny. Jednu tvoří děti s ústavní výchovou, druhou pak jedinci umístění na ZDVOP. Děti jsou ubytovány ve 2 – 3 lůžkových pokojích. U každé skupiny je kuchyňka, kde si děti připravují pod dohledem vychovatelů stravu, sociální zařízení, koupelna vše moderně vybavené a esteticky upravené.
Nejbližší cíle rozvoje škol
Zkvalitnění péče o žáky se zdravotním postižením, mentálním handicapem, kteří školu navštěvují a budou navštěvovat. Prohloubení socializace dětí s ústavní výchovou. Záměry vybudovat mezonetové byty v půdních prostorách hlavní budovy zůstaly v podobě plánů – nerealizovaly se. Stejně tak zůstaly plány na dobudování  šaten a sociálních zařízení tělocvičny.  Snad se  v budoucnu finanční prostředky na dodělání výše uvedených záměrů zajistí a plány zrealizují.
Projekty v nichž jsme byli nebo jsme zapojeni
Jč.KÚ

Šablony do škol
Zapojili do programu financovaného z Norských fondů
Implementace systému uceleného působení terapii využitelného při práci s handicapovanými dětmi“,  budeme realizovat do konce května 2016.
Výzva 57. „Chceme být technicky zruční“ ukončen v prosinci 2015
Podpora žáků se zdravotním postižením u ZŠ v JČ. kraji