Ohlédnutí - Dětský domov Volyně

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Ohlédnutí

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem


Zařízení má 64 letou tradici a je jediným zařízením svého druhu v okrese Strakonice pro výchovu a vzdělávání dětí, které z různých důvodů nemohou vyrůstat v biologické rodině. 

Poskytuje dvě základní funkcespeciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a zajišťuje výchovu jedincům, kteří z různých důvodů nemohou vyrůstat v biologické rodině. Ať jsou to děti, které byly zbaveny svobody rozhodnutím soudu /předběžná opatření - ústavní výchova/, nebo ty, které nastoupily do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. /zákon 359/1999 Sb./
Péči zajišťujeme od předškolního věku, kde podporujeme rozvoj osobnosti dítěte - podílíme se na jejich zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, na osvojení základních pravidel chování, péče o zdraví a mezilidské vztahy.
 
S ohledem na nezájem vedení a pracovníků MŠ Volyně již třetím rokem dovážíme předškolní děti do 15 km vzdálené MŠ.
 
Díky velice úzké spolupráci s MŠ Čepřovice, která dává základy systematické školní práci jedincům, kteří jí navštěvují, vzniká u nich předpoklad pro další úspěšné vzdělávání v ZŠ.
Práce školy a školského výchovného zařízení je sledována z mnoha úhlů, což dokumentují čísla – OSPODy navštívily zařízení 45x, okresní státní zástupce 3x, probačně mediační služba 3x. O práci zařízení se zajímal i senátor Ing. Krejča….dále pak ČŠI, KHES, odbor sociál. věcí Jč .KÚ a zřizovatel.
 
Povinnosti rodiny jsou dány zákonem o rodině, nyní novým občanským zákonem, ale jejich kontrola není tak důsledná, jako je kontrola školského výchovně vzdělávacího zařízení.
 
Kromě výchovně vzdělávací činnosti má zařízení rozšířenu působnost o výkon sociálně  - právní ochrany dětí a jako Centrum odborného poradenství, jehož činnost spočívá v pomoci rodičům při řešení výchovných problémů, nebo problémů souvisejících s péčí a výchovou dětí. Poradu poskytujeme všem, kteří o ni projeví zájem.
 
Všechnu výše uvedenou činnost zajišťovalo v uplynulém roce 30 pracovníků /učitelé, vychovatelé, provozní zaměstnanci./ Jejich věkový průměr se pohyboval okolo 49 let. Kromě již zmiňovaných kontrolních orgánů dbá o správnou činnost zařízení i Rada školy, která se za školní rok sešla celkem 3 x /17.9.2014,21.1.2015,18.6.2015/ a schvalovala všechna rozhodnutí pro chod školy a domova. Zařízení pomáhá v realizaci úkolů i Nadační fond „NAŠE BUDOUCNOST„.
 
Ve školním roce byly ve škole 2 třídy základní školy  1 – 9.třída – výuka byla organizována jako na málotřídní škole. Vyučování bylo zahájeno  se 14 žáky/ v průběhu roku se početní stav měnil, závěr roku  byl na stejném početním stavu.
 
Bez zajímavosti není ani sledování obsazenosti školy
 

Za 8 školních let se dostala škola na poloviční stav co do počtu tříd, tak žáků. Vše je ovlivněno snahou o zařazení   všech dětí /bez ohledu na jejich schopnosti/ do hlavního směru, inkluzi – i když odborníci tvrdí, že dojde ke snížení kvality výsledků  žáků v ZŠ.
Pokud nebude v zájmu zřizovatele a státní politiky umožnit méně schopných jedincům vzdělávání ve školách k tomu určených, umožnit jim pocit určitého úspěchu z činnosti, kterou vykonávají, připravit je pro různá řemesla, pak stoupne počet jedinců, kteří ZŠ úspěšně nebudou absolvovat a nebudou ani připraveni pro jednodušší obory. Můžeme se dostat do situace některých západních zemí, jejichž děti se v podobném systému vzdělávaní nenaučily ani trivium /číst, psát, počítat/.
 
Prioritou práce školy a zařízení je rozvoj manuálních schopností a pracovních návyků žáků v souvislosti s požadavky budoucího začlenění ve společnosti. Tomu odpovídá zvýšený počet hodin pracovního vyučování.
Při poskytování základního vzdělání a výchovy žáků byl kladen důraz na vytváření příznivého, otevřeného, vlídného podnětného pracovního prostředí pro žáky i pedagogy. Snahou pedagogů bylo, aby se každý žák rozvíjel optimálně v souladu se svými schopnostmi. Žáci byli vedeni k tomu, aby při všech činnostech se učili myslet, komunikovat, spolupracovat, aby byli tolerantní a ohleduplní ke spolužákům, ke svému okolí.
Pozornost byla věnována motivaci žáků, aktivní činnosti v hodině, což se u všech jedinců nepodařilo vždy realizovat.
Výuka byla průběžně doplňována návštěvami výstav, muzeí, divadelních, operních a filmových představení a to nejen ve Volyni, ale i v Praze, cvičeními v přírodě, v součinnosti s HZS i akcemi ochrany člověka při mimořádných situacích. Přínosem pro práci školy je spolupráce s CHKOŠ, využívání jejich objektů k programům s environmentální výchovou. Zajímavým zpestřením výuky byla návštěva výstavy „Okna vesmíru dokořán“ v Praze.
 
Dobré výtvarné projevy našich dětí se opakovaně objevují v podobě kalendáře s různou tématikou a pro sponzory jako návrhy Pf na rok 2015./ PF JU Č. Budějovice a f. Swietwlsky s.r.o., FK AC SPARTA…/
 
Pro zájemce ze všech tříd byl otevřen zájmový útvar – počítačové dovednosti, pravidelně se realizovala i činnost keramického kroužku. Výrobky, které se na kroužku připravily, byly ,prodejním artiklem na Dnu otevřených dveřích, jako dárky pro různé návštěvy ….
Dětský domov i základní škola slouží jako klinické pracoviště pro JU – Pedagogickou a Zdravotně sociální fakultu, VŠERS Č. Budějovice a dále v rámci souvislých i krátkodobých praxí se zde připravují studenti SPgŠ a VOŠ Prachatice, SOŠ Volyně….a dalších vysokých i středních škol.
 
V letošním školním roce zde absolvovalo celkem 6 studentů souvislou   odbornou praxi / 1x ZSF JU, 2x VŠERS, 2x SŠ a JŠ Volyně, 1x VOŠ PT /.Od začátku působení klinického pracoviště -  1999 prošlo přípravou 148 osob – studentů  ze  škol  středních i vysokých /.
 
V uplynulém roce jsme pečovali o děti ve věkovém spektru od 5 do 18 let, které navštěvovaly školská zařízení od MŠ po odborná učiliště. Na konci škol. roku požádali 2 chlapci o umožnění pobytu na dohodu do ukončení profesní přípravy, v zařízení „Šance pro tebe „ což jim bylo umožněno.
 
ZDVOP vykazoval na konci roku celkem 6 umístěných jedinců. Skupina, se často měnila početně. Zde se pracuje velice dobře, neboť členové skupiny jsou ve většině případů věkově pro MŠ a I. stupeň ZŠ.
 
Jednotlivé skupiny jsou početně vyrovnané, ale rozdílné co do složení. Velkým narušením práce s dětmi je prosazování kontaktů a návštěv v rodinách, přestože svoji funkci neplní/ disfunkční rodiny/. 
 
Šestý rok péče  o autistické dítě se projevil nejen zlepšením sebeobsluhy jmenované, ale i výsledky ve školní práci.
 
Na zařízení bylo v daném roce více dětí, které jsou v péči psychiatrického pracoviště. Nedostatek odborníků v tomto oboru způsobuje nemožnost jezdit na jedno odborné pracoviště se všemi, které to potřebují. Ztěžuje to práci a zvětšuje náklady na dopravu.(Za školní rok bylo realizováno 21 výjezdů k odbornému lékaři autem, řada dalších výjezdů byla organizována hromadnou dopravou).
Celkem na zařízení v průběhu roku nastoupily 2 dívky na ÚV, 13 dětí na ZDVOP, z nich 9 se vrátilo do péče matky, 3 dětí přešly na základě rozhodnutí soudu na dětský domov. 3 děti odešly do pěstounské péče prarodičů. 
 
Pomocníkem v práci s rodiči jsou někdy pracovnice OSPOD, které v  intervalech 3 měsíců navštěvují děti, komunikují s nimi…. Informace o rodině poskytují velmi sporadicky, neboť ji samy téměř nemají.
 
Je smutné, že někteří pracovníci OSPOD si na pracovníky zařízení stěžují – vymýšlí si nepodložené informace, které pak musíme zdůvodňovat ČŠI a přináší to zvýšené pracovní úsilí na všech stranách. Pokud mají pracovníci OSPOD nějaké námitky k práci zařízení, mají možnost je projednat s vedením, vychovateli…vždy se jim dostane odpovědi a slyšení.
 
Mimoškolní aktivity a  prezentace školy
 
Velice zajímavá a pro děti podnětná byla ukázka a následná beseda  s několikanásobný mistr Evropy a světa v TIMBERSPORTU Martinem KOMÁRKEM, /21.1.2015 / který dětem ukázal, že když se chce člověk někam dopracovat, má možnosti.
 
Další zajímavou akcí roku byla 13.6.2015 návštěva KidsFestu na Výstavišti v Praze v Letňanech, kde mohly děti nejen shlédnout co vše se dá z Lega složit, ale též si mohli samy něco postavit.
Pracovníci zařízení pro děti připravili celkem 17 akcí vlastních a spolu s dětmi se zúčastnili 24 akcí organizovaných jinými subjekty.
 
Velice úspěšně se rozvinula spolupráce se SOŠ pro administrativu EU v Praze, která má přínos pro obě strany.
 
Programová náplň prázdnin
 
Zajištění letní činnosti dětí probíhá s půlročním předstihem. Snažíme se, aby většina dětí trávila část hlavní prázdnin v kruhu své rodiny, ale ne vždy se nám záměr podaří realizovat. Činnost o hlavních prázdninách je proto plánována tak, aby část byla zajištěna vlastními pracovníky druhá část – letní dětské tábory.Letní dětské tábory si vybírají  děti z předložené nabídky a podle svých zájmů. Někteří jezdí opakovaně na tábor, kde se scházejí s kamarády z celé republiky… Letos to byly následující tábory – Hříběcí, KulKemp, základna Nová Pec, Velké skaliny, Bílá Skála.
 
Vlastní činnost byla zaměřena na poznávání okolí Máchova jezera./9. – 15.8.2015/ a v oblasti Fryšava hotel „Medlov“, v termínu 23. – 29.8.2015 kam vyjelo vždy 7 dětí a 2 vychovatelky služebním autem FORD. V letošním roce jsme využili i nabídku DD se zbytkem sluchu – naše děti pobývaly v jejich zařízení v Radosticích od 1. -  8.7.2015 , oni pak od 1. -7.8.2015 na našem zařízení. Oba pobyty se vydařily.
Pobyt na zařízení byl spojen s ohledem na velice teplé léto s pobytem na místním koupališti. / Kulturní památka- obdoba Žlutých lázní Praha/.
 
Zapojení do rozvojových programů
 
Na základě výzvy jsme se zapojili do programu financovaného z Norských fondů „Implementace systému uceleného působení terapii využitelného při práci s handicapovanými dětmi“, který budeme realizovat do konce května 2016.
 
Pravidelně se zapojujeme do projektu s TV NOVA – „ Hejbejte se s Hankou a Novou“, který zaštituje Hanka Kynychová. Realizovaný projekt má přínos nejen z oblasti zvýšení sportovní aktivity zapojených dívek a chlapců, ale i zvýšení sebevědomí každého z účastníků. V ročníku 2014/2015 jsme obsadili III. místo.
 
Úpravy zařízení a jeho prostorů
 
V průběhu roku došlo k výměně radiátorů centrálního vytápění na budově II, generální opravě koupelny a kuchyňky na RB II, výměně rozvodu vody v hlavní budově, kompletní opravě 3 pokojů na RB III, výměně stolů a židlí na jednotlivých pokojích RB III, ZDVOP a spojovací chodbě.
V celém areálu došlo k ekonomické výměně svítidel – stávající byla vyměněna za světla úsporná, čím dochází ke snížení odběru el. energie a finanční úspoře. Dále jsme instalovali nástěnnou výzdobu ve dvou pokojích, klubovně a umývárně. Poslední stavební úpravou byla výměna parapetů na oknech, výměna podhledů v prostorách dolní chodby u jídelny a úprava chodníku k budově II. – vydláždění.
 
Školní rok 2014/2015 byl plný různých událostí. Nepodařilo se vše naplánované realizovat. Prostory domova umožňují dětem nejen kvalitní vzdělávání, ale hlavně kvalitní bydlení a péči, pracovníci mají vytvořené velice dobré podmínky pro odvádění co nejlepších pracovních výkonů. Našim záměrem je soustředit se na aktivity související nejen s ročním obdobím, ale i událostmi města, kraje, republiky, ale i světa a přiblížit je přiměřeným způsobem jedincům v naší péči. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a péči při našem zařízení se dostává do povědomí široké veřejnosti a ukazuje se jako důležitý prostředek pro řešení někdy velice složité situace v rodině - třeba jen na určitou přechodnou dobu. 
 
Prioritou naší práce zůstává pomoc společnosti ovlivnit výchovu jedinců a maximálně socializovat děti, které musí být z různých důvodů umístěné v  náhradní – státní péči.
 
Máme za to, že svou prací prokazujeme potřebnost a nezastupitelnost této formy náhradní rodinné péče.


 
Hledat
počítadlo.abz.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky